ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be weakened

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be weakened*, -be weakened-

be weakened ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
衰微[shuāi wēi, ㄕㄨㄞ ㄨㄟ, 衰微] be in decline; decline; wane; be weakened

be weakened ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรยรา[v.] (rōirā) EN: wilt ; be weakened FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be weakened
Back to top