ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be weak

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be weak*, -be weak-

be weak ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระปวกกระเปียก (v.) be weak See also: be feeble Ops. แข็งแรง
กระปั้วกระเปี้ย (v.) be weak See also: be feeble Syn. กระปวกกระเปียก Ops. แข็งแรง
ดิ้วเดี้ยว (v.) be weak See also: overcome with hunger, beat with hunger, defeated Syn. อ่อนหิวนัก, อ่อนระโหย, อ่อนแรง Ops. แข็งแรง
บอบบาง (v.) be weak See also: be feeble, be fragile, be frail, be infirm, be sickly, be puny Syn. บาง, อ้อนแอ้น
ปลกเปลี้ย (v.) be weak See also: be feeble, be exhausted, be tired Syn. เพลีย, กะปลกกะเปลี้ย, อ่อนเพลีย, อ่อนเปลี้ย
ปวกเปียก (v.) be weak See also: be limp, be flimsy, be feeble, be flabby Syn. อ่อนแอ, อ่อนปวกเปียก
ป้อแป้ (v.) be weak See also: be sluggish, be feeble, be flabby Syn. อ่อนแรง, ปวกเปียก, หมดแรง
ป้อแป้ (v.) be weak See also: be sluggish, be feeble, be flabby Syn. อ่อนแรง, ปวกเปียก, หมดแรง
หมดแรง (v.) be weak See also: be sluggish, be feeble, be flabby Syn. อ่อนแรง, ปวกเปียก
หมดแรง (v.) be weak See also: be sluggish, be feeble, be flabby Syn. อ่อนแรง, ปวกเปียก
อ่อนหิวนัก (v.) be weak See also: overcome with hunger, beat with hunger, defeated Syn. อ่อนระโหย, อ่อนแรง Ops. แข็งแรง
อ่อนแรง (v.) be weak See also: be tender, be infirm, be feeble Syn. อ่อนกำลัง, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง
เหยาะแหยะ (v.) be weak See also: be feeble, be flabby Syn. อ่อนแอ, ย่อหย่อน, เหลาะแหละ Ops. กระฉับกระเฉง, เข้มแข็ง, คึกคัก

be weak ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
衰微[shuāi wēi, ㄕㄨㄞ ㄨㄟ, 衰微] be in decline; decline; wane; be weakened

be weak ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหน็ด[v.] (net) EN: be tired ; be fatigued ; be weak FR:
อ่อนเพลีย[v.] (ønphlīa) EN: be tired ; be exhausted ; be listless ; be weak ; be fatigued FR:
อ่อนเปลี้ย[v.] (ønplīa) EN: be exhausted ; be tired ; be listless ; be weak ; be fatigued ; be knackered FR:
อ่อนแรง[v. exp.] (øn raēng) EN: be weak ; be tender ; be infirm ; be feeble FR: manquer de force
ปลกเปลี้ย[v.] (plokplīa) EN: be weak FR:
โรยรา[v.] (rōirā) EN: wilt ; be weakened FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be weak
Back to top