ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be watchful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be watchful*, -be watchful-

be watchful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気を配る;気をくばる[きをくばる, kiwokubaru] (exp,v5r) to pay attention; to be watchful

be watchful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระวังตัว[v.] (rawang tūa) EN: be alert ; be watchful ; be vigilant ; be on one's guard ; be wide-awake ; be on the lookout FR: se méfier ; se défier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be watchful
Back to top