ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be virtuous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be virtuous*, -be virtuous-

be virtuous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประกอบคุณงามความดี[v. exp.] (prakøp khun) EN: do good ; be virtuous ; live a virtuous life ; lead a virtuous life FR: mener une existence vertueuse
รักนวลสงวนตัว[v. exp.] (rak nūan sa) EN: be proper ; be virtuous FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be virtuous
Back to top