ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be vigorous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be vigorous*, -be vigorous-

be vigorous ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คึกคัก (v.) be vigorous See also: be agile, be active, be strong, be robust, be vivacious, be energetic, be gay Syn. แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา
เข้มแข็ง (v.) be vigorous See also: be strong Syn. อดทน, แข็งแกร่ง Ops. อ่อนแอ

be vigorous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้มแข็ง[v.] (khemkhaeng) EN: be vigorous ; be energetic ; be resolute ; be tough FR: être fort ; être énergique ; être vigoureux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be vigorous
Back to top