ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be vexed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be vexed*, -be vexed-

be vexed ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งุ่นง่าน (v.) be vexed See also: be worried, be annoyed, be harassed Syn. ร้อนรน, กระวนกระวาย, กระสับกระส่าย

be vexed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
思い煩う;思いわずらう[おもいわずらう, omoiwazurau] (v5u,vi) to worry about; to be vexed
悔しがる[くやしがる, kuyashigaru] (v5r) to feel bitter; to be vexed; to resent; to regret

be vexed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented FR: avoir des ennuis
ขึ้ง[v.] (kheung) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious ; be irrated ; be vexed FR: être mécontent ; être en colère ; être furieux ; grogner
ขึ้งโกรธ[v.] (kheungkrōt) EN: rage ; anger ; be vexed ; be furious FR:
ขุ่นใจ[adj.] (khunjai) EN: be moody ; be depressed ; be gloomy ; be vexed FR:
กลุ้ม[v.] (klum) EN: worry ; depress ; distress ; be vexed ; be worried FR: être abattu ; être accablé
ง่าน[v.] (ngān) EN: be irritated ; be vexed FR:
งุ่นง่าน[v.] (ngun-ngān) EN: be vexed ; be worried ; be annoyed ; be harassed FR: être sur les nerfs ; s'énerver ; s'exciter ; se fâcher ; s'impatienter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be vexed
Back to top