ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be very hot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be very hot*, -be very hot-

be very hot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระอุ[v.] (kra-u) EN: be very warm ; be very hot FR:
กระอุก[v.] (kra-uk) EN: be very warm ; be very hot FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be very hot
Back to top