ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be valueless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be valueless*, -be valueless-

be valueless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีค่า[v. exp.] (mai mī khā) EN: be worthless ; be valueless FR: n'avoir aucune valeur ; être sans valeur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be valueless
Back to top