ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be utterly destroyed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be utterly destroyed*, -be utterly destroyed-

be utterly destroyed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วายวอด[v.] (wāiwøt) EN: be utterly destroyed ; be devastated ; be razed ; be ruined FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be utterly destroyed
Back to top