ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be useless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be useless*, -be useless-

be useless ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รกโลก (v.) be useless Syn. ไร้ประโยชน์, ไร้ค่า
เปล่าประโยชน์ (v.) be useless See also: be unhelpful, be unprofitable, be no use Syn. ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, เปล่าดาย Ops. มีประโยชน์
ไร้ค่า (v.) be useless See also: be incompetent, be worthless, lack skill or ability
ไร้ประโยชน์ (v.) be useless See also: be futile, be ineffective, be ineffectual

be useless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
银样鑞枪头[yín yàng là qiāng tóu, ˊ ㄧㄤˋ ㄌㄚˋ ㄑㄧㄤ ㄊㄡˊ, 银样鑞枪头 / 銀樣鑞槍頭] lit. pseudo-silver pewter spear-head; fig. an initially impressive person who turns out to be useless

be useless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไร้ค่า[v.] (rai khā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability FR:
ไร้ผล[v.] (rai phon) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective FR:
รกโลก[v. exp.] (rok lōk) EN: be useless FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be useless
Back to top