ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be useful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be useful*, -be useful-

be useful ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้ายา (v.) be useful See also: advantage, work Syn.

be useful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕入れる[しいれる, shiireru] (v1,vt) to lay in stock; to replenish stock; to procure; to learn something that might be useful later; (P)
益する[えきする, ekisuru] (vs-s,vt) to benefit (someone); to be useful
使える;遣える[つかえる, tsukaeru] (v1) to be useful; to be serviceable
役に立つ[やくにたつ, yakunitatsu] (v5t) to be helpful; to be useful; (P)
役立つ(P);役だつ[やくだつ, yakudatsu] (v5t,vi) to be useful; to be helpful; to serve the purpose; (P)
為になる;為に成る[ためになる, tameninaru] (exp,v5r) to be of benefit; to be useful; to be good for you

be useful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay pray) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful FR: être bénéfique
เข้ายา[v.] (khaoyā) EN: be useful FR: être utile
เป็นคุณ[v.] (pen khun) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful FR:
เป็นประโยชน์[v. exp.] (pen prayōt) EN: be useful ; be beneficial ; be helpful ; advantage ; benefit FR: être utile ; avoir de l'utilité

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be useful
Back to top