ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be up-to-date

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be up-to-date*, -be up-to-date-

be up-to-date ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทันสมัย (v.) be up-to-date See also: be modern, be in fashion, new Syn. สมัยใหม่, ล้ำสมัย, ล้ำยุค, ตามสมัยนิยม, ตามสมัย Ops. ล้าสมัย, หัวเก่า, หัวโบราณ

be up-to-date ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
開ける[ひらける, hirakeru] (v1,vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be up-to-date
Back to top