ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be unyielding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be unyielding*, -be unyielding-

be unyielding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding FR:
สู้[v.] (sū) EN: face ; oppose ; resist ; persevere ; be unyielding FR: résister ; lutter ; faire face (à) ; affronter ; faire front (à) ; persévérer
สู้ไม่ถอย[v. exp.] (sū mai thøi) EN: be unyielding FR:
ยืนกราน[v.] (yeūnkrān) EN: stand firm ; stand fast on one's ground ; be unyielding ; insist ; stay the course ; cling to one's mistaken views FR: persister ; s'obstiner ; insister

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be unyielding
Back to top