ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be untidy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be untidy*, -be untidy-

be untidy ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รกเรื้อ (v.) be untidy See also: be in disorder, be littered, be cluttered, be in a mess, be in a muddle Syn. รกร้าง, รก, รกรุงรัง Ops. เป็นระเบียบ
รุงรัง (v.) be untidy See also: be messy, be unkempt, be disorderly, be dishevelled Syn. พะรุงพะรัง, นุงนัง
รุงรัง (v.) be untidy See also: be unkempt, be disordered, be messy, be dishevelled Syn. สับสน, ยุ่งเหยิง

be untidy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be untidy
Back to top