ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be unsympathetic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be unsympathetic*, -be unsympathetic-

be unsympathetic ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจจืดใจดำ (v.) be unsympathetic See also: be callous, be unfeeling, be indifferent, be inconsiderate, be insensate Syn. ใจดำ, ใจร้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be unsympathetic
Back to top