ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be unstable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be unstable*, -be unstable-

be unstable ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลอนแคลน (v.) be unstable See also: be unsteady, be infirm Syn. ง่อนแง่น, สั่นคลอน Ops. หนักแน่น, มั่นคง
ง่อนแง่น (v.) be unstable See also: be unsteady, be changeable, be variable Syn. คลอนแคลน, กระท่อนกระแท่น, ไม่มั่นคง, สั่นคลอน Ops. มั่นคง, แข็งแรง
สั่นคลอน (v.) be unstable See also: be unsteady, be infirm, be shaky, be insecure, become loose, shake, waver Syn. ง่อนแง่น, คลอนแคลน

be unstable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P)

be unstable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาดความมั่นคง[v. exp.] (khāt khwām ) EN: be unstable ; lack stability FR:
กลับกลอก[v.] (klapkløk) EN: be unreliable ; be undependable ; be changeable ; be unstable ; be fickle FR:
สั่นคลอน[v.] (sankhløn) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be unstable
Back to top