ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be unruly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be unruly*, -be unruly-

be unruly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
荒ぶる[あらぶる, araburu] (v5r,vi) (arch) (See 荒ぶる神) to be savage; to be wild; to be unruly

be unruly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกกมะเหรก[v.] (kēkmarēk) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable ; be unruly ; be good-for-nothing FR: être un bon à rien
เกเร[v.] (kērē) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous ; fool around ; be unruly FR: se conduire mal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be unruly
Back to top