ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be unreliable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be unreliable*, -be unreliable-

be unreliable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
浮く[うく, uku] (v5k,vi) (1) to float; (2) (See 浮かぬ顔) to become merry; to be cheerful; (3) to become loose; to become unsteady; (4) (col) to feel out of it; to be cut off (e.g. from those around you); to feel out of place; (5) to be frivolous; to be uncertain; (6) to have no basis; to be unreliable; (P)

be unreliable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลับกลอก[v.] (klapkløk) EN: be unreliable ; be undependable ; be changeable ; be unstable ; be fickle FR:
กลับไปกลับมา[v.] (klappaiklap) EN: be unreliable ; be uncertain FR:
กระกลับกลอก[v.] (kraklapkløk) EN: be unreliable FR:
ทำเหลวไหล[v. exp.] (tham lēolai) EN: misbehave ; let down ; be unreliable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be unreliable
Back to top