ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be unreasonable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be unreasonable*, -be unreasonable-

be unreasonable ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอาข้างเข้าถู (v.) be unreasonable Syn. เอาสีข้างเข้าถู
เอาสีข้างเข้าถู (v.) be unreasonable

be unreasonable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
駄駄を捏ねる;駄々を捏ねる;駄駄をこねる;駄々をこねる[だだをこねる, dadawokoneru] (exp,v1) to be unreasonable; to whine; to throw a tantrum

be unreasonable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีเหตุผล[v. exp.] (mai mī hētp) EN: have no reason; be unreasonable FR: il n'y a pas de raison

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be unreasonable
Back to top