ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be unquestioning

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be unquestioning*, -be unquestioning-

be unquestioning ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งมงาย[v.] (ngomngāi) EN: be credulous ; be gullible ; be unquestioning ; be ignorant ; be unconscious FR: croire bêtement ; être crédule

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be unquestioning
Back to top