ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be unfinished

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be unfinished*, -be unfinished-

be unfinished ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค้าง (v.) be unfinished See also: remain, be unsettled, be incomplete, be undone Syn. หยุด, ชะงัก
ค้างอยู่ (v.) be unfinished See also: abandon half-way
ค้างเติ่ง (v.) be unfinished See also: be unsettled, be incomplete, be undone
คาราคาซัง (v.) be unfinished See also: be undone, be pending, be incomplete Syn. คั่งค้าง, ติดอยู่
ติดอยู่ (v.) be unfinished See also: be undone, be pending, be incomplete Syn. คั่งค้าง
หยุด (v.) be unfinished See also: remain, be unsettled, be incomplete, be undone Syn. ชะงัก
เริด (v.) be unfinished See also: abandon half-way Syn. ค้างอยู่

be unfinished ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหินเห่อ[v.] (hoēnhoē) EN: be unfinished ; be hung up FR:
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone ; left unfinished FR: être inachevé ; être interrompu
ค้างเติ่ง[v. (loc.)] (khāngtoeng) EN: be unfinished ; get stuck ; be hung up FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be unfinished
Back to top