ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be unfeeling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be unfeeling*, -be unfeeling-

be unfeeling ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจไม้ไส้ระกำ (v.) be unfeeling See also: be hard-hearted, be cruel, be callous, be merciless, be ruthless, be pitiless, be heartless Syn. ใจร้าย, ใจดำ Ops. ใจดี, เมตตา, กรุณา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be unfeeling
Back to top