ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be unfavorable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be unfavorable*, -be unfavorable-

be unfavorable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสียเปรียบ[v.] (sīaprīep) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable ; be at a disadvantage ; be prejudiced (by) FR: désavantager ; défavoriser
ตกเป็นเบี้ยล่าง[v.] (tokpenbīalā) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable FR: désavantager ; défavoriser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be unfavorable
Back to top