ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be unfair

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be unfair*, -be unfair-

be unfair ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลำเอียง[v.] (lam-īeng) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism FR: être partial ; être injuste ; favoriser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be unfair
Back to top