ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be uncomfortable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be uncomfortable*, -be uncomfortable-

be uncomfortable ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อลักเอลื่อ (v.) be uncomfortable See also: be awkward, be embarrassed Syn. อิหลักอิเหลื่อ, อาหลักอาเหลื่อ
อลักเอลื่อ (v.) be uncomfortable See also: be awkward, be embarrassed Syn. อีหลักอีเหลื่อ, อาหลักอาเหลื่อ
อลักเอลื่อ (v.) be uncomfortable See also: be awkward, be embarrassed Syn. อิหลักอิเหลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ
อาหลักอาเหลื่อ (v.) be uncomfortable See also: be awkward, be embarrassed Syn. อลักเอลื่อ, อิหลักอิเหลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ
อิหลักอิเหลื่อ (v.) be uncomfortable See also: be awkward, be embarrassed Syn. อลักเอลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ, อาหลักอาเหลื่อ
อีหลักอีเหลื่อ (v.) be uncomfortable See also: be awkward, be embarrassed Syn. อลักเอลื่อ, อิหลักอิเหลื่อ, อาหลักอาเหลื่อ

be uncomfortable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
煙がる;烟がる[けむがる;けぶがる, kemugaru ; kebugaru] (v5r,vi) (See 煙たがる・けむたがる・1) to be sensitive to smoke; to be uncomfortable because of smoke

be uncomfortable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคอะเขิน[v. exp.] (khoe khoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed FR: être gauche ; être maladroit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be uncomfortable
Back to top