ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be troubled about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be troubled about*, -be troubled about-

be troubled about ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
揉む[もむ, momu] (v5m,vt) to rub; to crumple (up); to wrinkle; to massage; to be troubled about; to worry over; to train; to coach; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be troubled about
Back to top