ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be troubled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be troubled*, -be troubled-

be troubled ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหนื่อยยาก (v.) be troubled See also: get tired, be exhausted Syn. ยากลำบาก Ops. สบาย, สุขสบาย
เหนื่อยยาก (v.) be troubled See also: get tired, be exhausted Syn. ยากลำบาก Ops. สบาย, สุขสบาย
ทุกข์ยาก (v.) be troubled by See also: suffer, become weary, be troublesome Syn. ยากลำเค็ญ, ลำบาก, เหนื่อยยาก
ยากลำบาก (v.) be troubled by See also: suffer, become weary, be troublesome Syn. ยากลำเค็ญ, ลำบาก, เหนื่อยยาก, ทุกข์ยาก
ยากลำเค็ญ (v.) be troubled by See also: suffer, become weary, be troublesome Syn. ลำบาก, เหนื่อยยาก, ทุกข์ยาก
ลำบาก (v.) be troubled by See also: suffer, become weary, be troublesome Syn. ยากลำเค็ญ, เหนื่อยยาก, ทุกข์ยาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do not let your hearts be troubledอย่าปล่อยให้หัวใจของเธอรุ่มร้อน
Do not let your hearts be troubledอย่าปล่อยใจของเธอให้ยุ่งเหยิง

be troubled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まったく気にかけない[まったくきにかけない, mattakukinikakenai] (exp,adj-i) (See 気にかける) not be concerned about at all; not be troubled by; to not care about
揉む[もむ, momu] (v5m,vt) to rub; to crumple (up); to wrinkle; to massage; to be troubled about; to worry over; to train; to coach; (P)
頭抱える[あたまかかえる, atamakakaeru] (exp,v1) (See 頭を抱える) to be greatly perplexed; to be troubled
困じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (1) (See 困ずる・こうずる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困ずる・こうずる・2) to become exhausted
困ずる[こうずる, kouzuru] (vz,vi) (1) (See 困じる・こうじる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困じる・こうじる・2) to become exhausted
困る[こまる, komaru] (v5r,vi) to be troubled; to be worried; to be bothered; to be embarrassed; to be stumped; (P)
弱る[よわる, yowaru] (v5r,vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P)
心を痛める[こころをいためる, kokorowoitameru] (exp,v1) to be grieved at heart; to be troubled; to be worried; to trouble oneself (about something)
頭をかかえる;頭を抱える[あたまをかかえる, atamawokakaeru] (exp,v1) (See 頭抱える) to be greatly perplexed; to be troubled; to be at wits' end
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กลุ้มใจ English: to be troubled

be troubled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหนื่อยยาก[v. exp.] (neūay yāk) EN: be troubled ; get tired ; be exhausted FR:
นอนตาไม่หลับ[v.] (nøntāmailap) EN: be unable to sleep ; be sleepless ; be troubled FR:
ยากลำบาก[v. exp.] (yāk lambāk) EN: be in difficulty ; be troubled by FR:
ยุ่งใจ[v.] (yungjai) EN: be upset ; be troubled ; be anxious ; worry ; be worried ; be preoccupied ; be bothered (about) FR: être préoccupé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be troubled
Back to top