ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be tricky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be tricky*, -be tricky-

be tricky ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุกติก (v.) be tricky See also: play tricks, be cunning, be sly, do the dirty on someone, cheat Syn. ไม่ซื่อ Ops. ตรงไปตรงมา
เขี้ยวลากดิน (v.) be tricky See also: be cunning, be wily, be sly
ไม่ซื่อ (v.) be tricky See also: play tricks, be cunning, be sly, do the dirty on someone, cheat Ops. ตรงไปตรงมา

be tricky ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รู้มาก[v.] (rūmāk) EN: take advantage of ; exploit ; be tricky FR: profiter ; tirer profit de
ตุกติก[v.] (tuktik) EN: play dirty ; do funny business ; do a fiddle ; be tricky FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be tricky
Back to top