ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be tranquil

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be tranquil*, -be tranquil-

be tranquil ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สงบเงียบ[v. exp.] (sa-ngop ngī) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene FR: être calme ; être paisible
สงบราบคาบ[v.] (sa-ngop rāp) EN: be peaceful ; be tranquil ; be calm FR: être calme

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be tranquil
Back to top