ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be torn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be torn*, -be torn-

be torn ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉีก (v.) be torn See also: be worn out Syn. ฉีกขาด, ขาด
ฉีกขาด (v.) be torn See also: be worn out Syn. ขาด

be torn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off
割れる[われる, wareru] (v1,vi) (1) to break; to be smashed; (2) to split; to crack; to fissure; to be torn; (3) to be divided; to cleave; (4) to come to light; to be identified; to be established; to become clear; (P)
綻びる[ほころびる, hokorobiru] (v1,vi) (1) to come apart at the seams; to be ripped; to be torn; (2) (See 綻ぶ・ほころぶ・1) to begin to open; to begin to bloom; (3) (See 綻ぶ・ほころぶ・2) to smile broadly; to break into a smile; (P)

be torn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลีก[v.] (chalīk) EN: be torn FR:
ฉีก[v.] (chīk) EN: be torn ; be worn out FR:
ฉีกขาด[v. exp.] (chīk khāt) EN: be torn FR:
ขาด[v.] (khāt) EN: be torn ; be cut off ; be separated ; be ripped ; be severed ; break ; be broken FR:
ขาด ๆ วิ่น ๆ = ขาดๆ วิ่นๆ[v. exp.] (khāt-khāt w) EN: be worn-out ; be torn ; be ragged ; be ripped ; be shabby FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be torn
Back to top