ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be tiresome

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be tiresome*, -be tiresome-

be tiresome ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าเบื่อหน่าย (v.) be tiresome See also: be tedious, be boring, be dull, be irksome Syn. น่าเบื่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be tiresome
Back to top