ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be tired

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be tired*, -be tired-

be tired ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะปลกกะเปลี้ย (v.) be tired See also: be feeble, weary Syn. อ่อนแอ
หมดเรี่ยวหมดแรง (v.) be tired See also: be exhausted, be fatigued, feel weary Syn. เหนื่อยเหน็ด, เหนื่อย, เหนื่อยล้า, อ่อนล้า Ops. สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า
หมดแรง (v.) be tired See also: be exhausted, be listless, be weak, be fatigued Ops. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง
หมดแรง (v.) be tired See also: exhaust one´s strength, exhaust oneself
อ่อนเพลีย (v.) be tired See also: be exhausted, be listless, be weak, be fatigued Syn. หมดแรง Ops. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง
อิด (v.) be tired See also: be worn out, be exhausted, be weary Syn. เหนื่อย
เพลีย (v.) be tired See also: be exhausted, be weary, be fatigued, be done up, run down Syn. อ่อนเปลี้ย, เหนื่อยอ่อน, ล้า
เหน็ดเหนื่อย (v.) be tired See also: be exhausted, be fatigued, feel weary Syn. เหนื่อยเหน็ด, เหนื่อย, เหนื่อยล้า, อ่อนล้า, หมดเรี่ยวหมดแรง Ops. สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า
เหนื่อย (v.) be tired See also: be fatigued, be worn out, be exhausted, be weary Syn. เหน็ดเหนื่อย, อิดโรย
เหนื่อยเหน็ด (v.) be tired See also: be exhausted, be fatigued, feel weary Syn. เหนื่อย, เหนื่อยล้า, อ่อนล้า, หมดเรี่ยวหมดแรง Ops. สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า
แพ้แรง (v.) be tired See also: exhaust one´s strength, exhaust oneself Syn. หมดแรง
โผเผ (v.) be tired See also: be exhausted, be weak, be worn out, be fatigued Syn. อ่อนแรง, ไม่มีแรง, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง
เหนื่อยอ่อน (v.) be tired (and feel weak) See also: be weary, be fatigued Syn. อ่อนเพลีย Ops. กระปรี้กระเปร่า
เหนื่อยอ่อน (v.) be tired (and feel weak) See also: be weary, be fatigued Syn. อ่อนเพลีย Ops. กระปรี้กระเปร่า
น่าระอา (v.) be tired of See also: be fed up with, be boring, be annoying, be tiresome Syn. น่าอิดหนาระอาใจ, น่าเบื่อ, น่ารำคาญ Ops. สนุกสนาน
น่าอิดหนาระอาใจ (v.) be tired of See also: be fed up with, be boring, be annoying, be tiresome Syn. น่าเบื่อ, น่ารำคาญ Ops. สนุกสนาน
เบื่อชีวิต (v.) be tired of life See also: be tired of living, be dejected, be bored with life Syn. เบื่อหน่ายชีวิต
เบื่อหน่ายชีวิต (v.) be tired of life See also: be tired of living, be dejected, be bored with life
เมื่อยปาก (v.) be tired of speaking See also: be fatigue, be exhausted, be worn-out

be tired ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
力が入る[ちからがはいる, chikaragahairu] (exp,v5r) (1) (See 力を入れる) to be filled with strength; to be filled with effort; to be under strain; to be under pressure; (2) to be enthusiastic about; (3) be tired (in sumo, ironic)
待ちわびる;待ち侘びる;待ち詫びる;待ち佗びる(iK)[まちわびる, machiwabiru] (v1,vt) to be tired of waiting; to wait impatiently

be tired ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อชีวิต[v. exp.] (beūa chīwit) EN: be tired of life ; be fed up with life FR: en avoir marre de la vie ; être fatigué de vivre
เบื่อหน่าย[v. exp.] (beūa nāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore FR: être dégoûté ; en avoir marre
อิด[v.] (it) EN: be tired ; be fatigued ; be exhausted FR:
อิดโรย[v.] (itrøi) EN: be tired ; be exhausted ; be jaded FR: être fatigué
คร้าน[v.] (khrān) EN: be fed up with ; be apathetic ; be tired of doing sth FR: être las (de)
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
เมื่อย[v.] (meūay) EN: be tired out ; be exhausted ; feel stiff ; be tired FR: être courbatu ; être courbaturé ; être exténué ; être brisé de fatigue ; être moulu (fam.)
เมื่อยปาก[v.] (meūaypāk) EN: be tired of speaking FR:
หน่าย[v.] (nāi) EN: be tired of ; be sick of ; be fed up ; be bored with ; have had enough of FR: en avoir assez de ; être fatigué de ; être malade de ; être lassé ; être dégoûté
เหน็ด[v.] (net) EN: be tired ; be fatigued ; be weak FR:
เหนื่อย[v.] (neūay) EN: be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted ; be weary FR: être fatigué ; être apathique ; être las ; être usé
เหนื่อยล้า[v.] (neūay-lā) EN: be weary ; be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted FR: être fatigué
เหนื่อยหน่าย[v.] (neūay-nāi) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of FR: être fatigué de ; en avoir assez de
เหนื่อยอ่อน[v. exp.] (neūay øn) EN: be tired (and feel weak) ; be weary ; be fatigued FR: être faible
อ่อนเพลีย[v.] (ønphlīa) EN: be tired ; be exhausted ; be listless ; be weak ; be fatigued FR:
อ่อนเปลี้ย[v.] (ønplīa) EN: be exhausted ; be tired ; be listless ; be weak ; be fatigued ; be knackered FR:
อ่อนระทวย[v. exp.] (øn rathuay) EN: be feeble ; be weary ; be tired ; be worn out ; be exhausted FR:
แพ้แรง[v.] (phaēraēng) EN: be tired FR:
ระอา[v.] (ra-ā) EN: be tired of ; be fed up with ; be bored with FR: en avoir marre (fam.) ; en avoir assez de ; être fatigué de ; être las de

be tired ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überdrüssig {adj} | überdrüssiger | eine Sache überdrüssig seintired of | more tired of | to be tired of sth.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be tired
Back to top