ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be tightly-packed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be tightly-packed*, -be tightly-packed-

be tightly-packed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คับคั่ง[v.] (khapkhang) EN: be crowded ; be jammed ; be congested ; be crammed ; be tightly-packed ; crowd FR: emplir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be tightly-packed
Back to top