ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be tied up with work

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be tied up with work*, -be tied up with work-

be tied up with work ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ติดธุระ[v. exp.] (tit thura) EN: be busy ; be engaged ; be occupied ; be tied up with work ; be very busy with one's work ; be busily engaged ; be unable to come FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be tied up with work
Back to top