ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be thin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be thin*, -be thin-

be thin ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซูบ (v.) be thin Syn. ผอมบาง, ซูบผอม Ops. อ้วน
ผอม (v.) be thin Syn. ซูบ, ผอมบาง, ซูบผอม Ops. อ้วน
ผอมบาง (v.) be thin Syn. ซูบ, ซูบผอม Ops. อ้วน
โกร๋งเกร๋ง (v.) be thin See also: be sparse, be watery, be wishy-washy Syn. บางตา, น้อย, โหรง Ops. ล้นหลาม, มากมาย
โซ (v.) be thin See also: be bony, be skinny Syn. ผอม, ผอมโซ Ops. อ้วน
โหรงเหรง (v.) be thin See also: be sparse, be watery, be wishy-washy Syn. บางตา, น้อย, โกร๋งเกร๋ง, โหรง Ops. ล้นหลาม, มากมาย
ผอมเกร็ง (v.) be thin but strong See also: be thin but tough
หยอมแหยม (adv.) be thinly scattered See also: sparse, few and far between Syn. หรอมแหรม

be thin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
痩ける[こける, kokeru] (v1) to be come hollow (with age, illness, etc.); to be scrawny; to be thin

be thin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผอมบาง[v.] (phømbāng) EN: be thin FR:
ผอมเกร็ง[v.] (phømkreng) EN: be thin but strong FR:
โปร่งบาง [v. exp.] (prōng bāng) EN: be sheer ; be thin ; be see-through ; be transparent FR:
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be thin
Back to top