ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be terrified

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be terrified*, -be terrified-

be terrified ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
肝を冷やす;きもを冷やす[きもをひやす, kimowohiyasu] (exp,v5s) to be struck with terror; to be terrified; to be scared to death

be terrified ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขวัญแขวน[v.] (khwankhwaēn) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled FR:
เกลือก[v.] (kleūak) EN: be afraid of ; scare ; fear ; be terrified FR: craindre
กลัวลาน[v.] (klūalān) EN: be terrified FR: être terrifié
สยองขวัญ[v.] (sayøngkhwan) EN: be horrible ; be terrified ; be horrified ; be frightened FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be terrified
Back to top