ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be suspicious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be suspicious*, -be suspicious-

be suspicious ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่ากังขา (v.) be suspicious See also: be doubtful, be questionable Syn. น่าแคลงใจ Ops. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ
น่าสงสัย (v.) be suspicious See also: be doubtful, be questionable Syn. น่ากังขา, น่าแคลงใจ Ops. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ
น่าแคลงใจ (v.) be suspicious See also: be doubtful, be questionable Syn. น่ากังขา Ops. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ
ระแวง (v.) be suspicious See also: doubt, suspect Syn. เคลือบแคลง, แคลงใจ, สงสัย Ops. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ
ส่อพิรุธ (v.) be suspicious See also: be fishy, be dubious, be doubtful, be untrustworthy Syn. ส่อแววพิรุธ
ส่อแววพิรุธ (v.) be suspicious See also: be fishy, be dubious, be doubtful, be untrustworthy
หวาดระแวง (v.) be suspicious See also: doubt, suspect Syn. เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย Ops. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't be suspiciousอย่าสงสัยเลย ฉันหมายความอย่างนั้นจริงๆ

be suspicious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
疑う[うたがう, utagau] (v5u,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect; (P)
疑る[うたぐる, utaguru] (v5r,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect

be suspicious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลียวใจ[v.] (chalīojai) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling FR: jaillir à l'esprit
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder FR:
กังขา[v.] (kangkhā) EN: be suspicious ; doubt ; wonder FR: douter
แคลง[v.] (khlaēng) EN: doubt ; be suspicious ; suspect FR: douter ; être suspicieux
คลางแคลง[v.] (khlāngkhlaē) EN: suspect ; doubt ; have doubts ; be suspicious FR: suspecter
กินใจ[v.] (kinjai) EN: be suspicious of one another ; be wary of one another ; distrust FR: être soupçonneux
กินใน[v.] (kinnai) EN: suspect ; be suspicious ; doubt FR: être soupçonneux
กริ่ง[v.] (kring) EN: be suspicious of ; suspect ; be doubtful FR: suspecter
แหนง[v.] (naēng) EN: suspect ; be suspicious of ; doubt ; distrust FR: soupçonner ; suspecter
แหนงใจ[v.] (naēngjai) EN: suspect ; doubt ; be suspicious ; mistrust FR: être soupçonneux
ระแวง[v.] (rawaēng) EN: be suspicious ; doubt ; be wary ; be mistrustful ; suspect ; distrust FR: suspecter ; être soupçonneux ; être sur ses gardes
สงสัย[v.] (songsai) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect ; be curious of FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner ; être curieux de
ติดอยู่ในใจ[v. exp.] (tit yū nai ) EN: be doubtful ; be suspicious ; be questionable ; be dubious FR: être dubitatif
หวาดระแวง[v.] (wātrawaēng) EN: be suspicious ; mistrust ; be cautious (of) ; fear ; be fearful (of) ; be apprehensive FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be suspicious
Back to top