ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be surprising

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be surprising*, -be surprising-

be surprising ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่างงงวย (v.) be surprising See also: be astonishing, be amazing Syn. น่าประหลาดใจ, น่าอัศจรรย์ใจ, น่าสงสัย
น่าประหลาดใจ (v.) be surprising See also: be astonishing, be amazing Syn. น่าอัศจรรย์ใจ, น่างงงวย, น่าสงสัย
น่าพิศวง (v.) be surprising See also: be astonishing, be amazing Syn. น่าประหลาดใจ, น่าอัศจรรย์ใจ, น่างงงวย, น่าสงสัย
น่าอัศจรรย์ใจ (v.) be surprising See also: be astonishing, be amazing Syn. น่าประหลาดใจ, น่างงงวย, น่าสงสัย

be surprising ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
開いた口が塞がらない[あいたくちがふさがらない, aitakuchigafusagaranai] (exp) to be surprising; to be shocking; to be jaw-dropping

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be surprising
Back to top