ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be sure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be sure*, -be sure-

be sure ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แน่ใจ (v.) be sure See also: be confident, be certain, be convinced Syn. มั่นใจ Ops. ลังเล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How can you be sure?คุณมั่นใจได้อย่างไร

be sure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
必定[bì dìng, ㄅㄧˋ ㄉㄧㄥˋ, 必定] be bound to; be sure to
切记[qiè jì, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 切记 / 切記] bear in mind!; be sure to remember; remember sth clearly
务必[wù bì, ˋ ㄅㄧˋ, 务必 / 務必] must; to need to; to be sure to
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, 切切] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction)
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, 确定 / 確定] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box)
保险[bǎo xiǎn, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, 保险 / 保險] insurance; to insure; safe; secure; be sure; be bound to

be sure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ようにする[, younisuru] (exp,vs-i) (following a verb) to be sure to; to do (something) so that ...; to make sure to; to try to; (P)
何様;何さま[なにさま, nanisama] (adv,n) what kind; how; indeed; truly; extremely; to be sure
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P)

be sure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of ; be sure FR: être sûr de soi ; être sûr ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
แน่ใจ[v.] (naējai) EN: be sure ; be confident ; be certain ; be convinced FR: être sûr ; être certain ; être convaincu ; être persuadé ; affirmer avec vigueur ; parier que
ตระหนัก[v.] (tranak) EN: realize ; be aware of ; be conscious of ; sense ; be certain ; be sure FR: réaliser ; se rendre compte ; prendre conscience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be sure
Back to top