ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be superb

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be superb*, -be superb-

be superb ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be superb
Back to top