ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be suitable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be suitable*, -be suitable-

be suitable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be suitable (vi.) เหมาะสมกับ See also: เข้ากันกับ Syn. be appropriate
be suitable for (vt.) มีพอเพียง See also: เหมาะสม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ได้ที่ (v.) be suitable See also: be appropriate, be fitting Syn. พอดี
เหมาะ (v.) be suitable for See also: fit, be appropriate, be proper Syn. เหมาะสม, พอเหมาะ
สมฐานะ (v.) be suitable for one´s rank or standing Syn. สมหน้า, สมเกียรติ
สมหน้า (v.) be suitable for one´s rank or standing Syn. สมเกียรติ
สมเกียรติ (v.) be suitable for one´s rank or standing Syn. สมหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've tried whatever I could in order to be suitable for youฉันจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ เพื่อจะได้คู่ควรกับคุณ

be suitable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そぐう[, soguu] (v5u,vi) (See そぐわない) to be suitable; to be appropriate; to match

be suitable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้ที่[v.] (dāithī) EN: set ; be suitable ; be appropriate ; be fitting FR:
เข้าท่า[v.] (khaothā) EN: appropriate ; be proper ; be decent ; be suitable ; sound likely ; sound reasonable ; make sense FR: convenir ; être approprié
เหมาะกัน[v. exp.] (mǿ kan) EN: fit ; be suitable ; be proper ; be appropriate FR:
เหมาะสม[v.] (mǿsom) EN: be proper ; suit ; fit ; be suitable ; be appropriate ; make sense FR: convenir ; cadrer ; être approprié ; être adapté
สมเกียรติ[v.] (somkīet) EN: be suitable for one's rank FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be suitable
Back to top