ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be stupefied

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be stupefied*, -be stupefied-

be stupefied ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
立ち竦む;立ちすくむ[たちすくむ, tachisukumu] (v5m,vi) to be petrified; to be unable to move; to be paralyzed (with horror); to be stupefied (with amazement)

be stupefied ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดอั้น[v.] (at-an) EN: be at a loss ; be paralyzed ; be stupefied ; smolder ; smoulder FR:
อัดอั้นตันใจ[v.] (at-antanjai) EN: be at a loss ; be paralyzed ; be stupefied ; smolder FR:
มึน[v.] (meun) EN: be stupefied ; be dazed ; be grogg ; be punchdrunk FR: être étourdi ; être groggy
มึนงง[v. exp.] (meun-ngong) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused FR:
ตะลึง[v.] (taleung) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured ; be aghast FR: être pétrifié (fig.) ; être médusé ; être changé en statue de sel (loc.)
ตกตะลึง[v.] (toktaleung) EN: be amazed ; be surprised ; be stupefied ; marvel FR: c'est à se mettre à genoux
ยืนจังงัง[v. exp.] (yeūn jang-n) EN: be stupefied ; be stunned ; be dazed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be stupefied
Back to top