ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be stung

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be stung*, -be stung-

be stung ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แสบ[v.] (saēp) EN: sting ; smart ; be stung FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be stung
Back to top