ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be stumped

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be stumped*, -be stumped-

be stumped ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
困る[こまる, komaru] (v5r,vi) to be troubled; to be worried; to be bothered; to be embarrassed; to be stumped; (P)
辟易[へきえき, hekieki] (vs) (1) to wince; to shrink back; (2) to be stumped; to be disconcerted; (3) to be bored; (4) to be fed up

be stumped ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งัน[v.] (ngan) EN: become silent ; remain silent ; be silent ; be at a loss for words ; pause ; be stumped FR:
ตันปัญญา[v. exp.] (tan panyā) EN: have no idea ; be at the end of one's wit ; have no alternative ; be stumped ; at the end of one's tether FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be stumped
Back to top