ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be stuffed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be stuffed*, -be stuffed-

be stuffed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be stuffed up (phrv.) ทำให้หนาวเย็น See also: เต็มไปด้วยความเย็น Syn. bung up

be stuffed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小袋と小娘[こぶくろとこむすめ, kobukurotokomusume] (exp) (1) small bag and young woman; (2) like a small bag seems to be able to contain few items yet can be stuffed with many, a young woman seems inexpensive to bring up yet can end up costing a lot; (3) a young woman and a small bag are both fragile and great care must be taken with both of them

be stuffed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิ่มตัว[v.] (imtūa) EN: be full ; be stuffed ; be packed full FR: être saturé ; être rempli

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be stuffed
Back to top