ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be strong

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be strong*, -be strong-

be strong ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขมัง (v.) be strong See also: be vigorous, be precise, be accurate Syn. แข็ง, แรง, แกร่ง
แข็ง (v.) be strong See also: be stiff Ops. อ่อน, อ่อนแอ

be strong ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 健] healthy; to invigorate; to strengthen; to be good at; to be strong in

be strong ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気触れる[かぶれる, kabureru] (v1,vi) (1) to develop a rash or inflammation (e.g.in response to a skin irritant); to react to (something); (2) to be strongly influenced (usu. negative or critical nuance)

be strong ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บึกบึน[v.] (beukbeun) EN: be tough ; be strong ; be stout FR:
เขือม[v.] (kheūam) EN: be strong FR:
มั่นคง[v.] (mankhong) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable FR:
อดทนไว้[v. exp.] (otthon wai) EN: be strong ; keep at it ; stick with it ; keep going FR:
ถนัด[v.] (thanat) EN: be expert in/at ; be skilled in/at ; be clever at ; excel in/at ; be strong in ; be adept at/ in ; be dexterous FR: être doué pour ; être habile ; être un expert ; exceller
ทน[v.] (thon) EN: last ; resist ; be durable ; be strong ; stand FR: durer ; résister

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be strong
Back to top