ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be strange

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be strange*, -be strange-

be strange ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กึกกือ (v.) be strange See also: be miraculous, be peculiar, be eccentric, be odd, be queer Syn. พิลึกกึกกือ, แปลก, ประหลาด
ทะแม่ง (v.) be strange See also: be unusual, be extraordinary, be curious, be odd, be queer Syn. ทะแม่งๆ, ชอบกล
น่าฉงนฉงาย (v.) be strange See also: be surprising Syn. น่าประหลาด, น่าพิลึก, น่ามหัศจรรย์, น่าพิศวง
น่าประหลาด (v.) be strange See also: be extraordinary, be unexpected Syn. น่าแปลก
น่าประหลาด (v.) be strange See also: be extraordinary, be unexpected Syn. น่าแปลก
น่าประหลาด (v.) be strange See also: be extraordinary, be unexpected Syn. น่าแปลก
น่าพิลึก (v.) be strange See also: be surprising Syn. น่าประหลาด, น่าฉงนฉงาย, น่ามหัศจรรย์, น่าพิศวง
น่าแปลก (v.) be strange See also: be surprising Syn. น่าประหลาด, น่าพิลึก, น่าฉงนฉงาย, น่ามหัศจรรย์, น่าพิศวง
พิลึก (v.) be strange Syn. ชอบกล, ประหลาด, แปลก, พิกล
วิตถาร (v.) be strange See also: be weird, be odd, be abnormal, be eccentric, be peculiar, be queer Syn. พิสดาร, แผลง
แปลก (v.) be strange See also: be odd, queer
แปลกถิ่น (v.) be strange to the place See also: be new to the place Syn. แปลกที่
แปลกที่ (v.) be strange to the place See also: be new to the place

be strange ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มาแขก[v.] (mākhaēk) EN: be strange FR:
แปลกหูแปลกตา[v. exp.] (plaēk hū pl) EN: be different ; be strange ; be new ; be novel FR:
แปลกที่[v. exp.] (plaēk thī) EN: be strange to the place ; be new to the place FR:
วิปลาส[v.] (wipalāt = w) EN: be strange ; be queer ; be eccentric ; be abnormal FR:
วิปลาส[v.] (wippalāt = ) EN: be strange ; be queer ; be eccentric ; be abnormal FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be strange
Back to top