ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be stingy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be stingy*, -be stingy-

be stingy ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตืด (v.) be stingy See also: be sticky, be miserly, be niggardly Syn. หนืด, ขี้เหนียว, ขี้ตืด, ตระหนี่, เหนียว Ops. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย
เค็ม (v.) be stingy See also: be niggardly, be miserly, be parsimonious Syn. ขี้เหนียว, ขี้ตืด

be stingy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しみったれる[, shimittareru] (v1,vi) to be stingy; to be tightfisted
出し惜しむ[だしおしむ, dashioshimu] (v5m,vt) to grudge; to be stingy; to be unwilling to pay
出し渋る[だししぶる, dashishiburu] (v5r,vt) to grudge; to be stingy; to be unwilling to pay
吝嗇る[ケチる;けちる, kechi ru ; kechiru] (v5r) (uk) (col) to be stingy; to scrimp

be stingy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบียดกรอ[v.] (bīetkrø) EN: be cheeseparing ; be frugal ; be stingy FR: vivre chichement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be stingy
Back to top