ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be still

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be still*, -be still-

be still ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนอบ (v.) be still See also: be motionless, be stationary, be quiescent, be quiet Syn. นิ่ง
เฉย (v.) be still See also: be indifferent, be silent, keep one´s peace, be apathetic, be unconcerned Syn. นิ่ง, เฉยเมย, ไม่แยแส Ops. ลุกลี้ลุกลน, กระตือรือร้น
ไม่สนใจ (v.) be still See also: be indifferent, be silent, keep one´s peace, be apathetic, be unconcerned Syn. เฉยเมย Ops. สนใจ
ไม่แยแส (v.) be still See also: be indifferent, be silent, keep one´s peace, be apathetic, be unconcerned Syn. เฉยเมย, ไม่สนใจ Ops. สนใจ
ครองความเป็นโสด (v.) be still an unmarried person See also: remain unmarried, be unmarried, be single Ops. แต่งงาน, มีคู่ครอง
ครองความสาว (v.) be still an unmarried woman See also: remain unmarried, be unmarried, be single Ops. เสียสาว

be still ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寝ぼける(P);寝惚ける[ねぼける, nebokeru] (v1,vi) to be half asleep; to be still only half awake; (P)

be still ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยเมย[v.] (choēimoēi) EN: be still FR:
ไม่แยแส[v. exp.] (mai yaēsaē) EN: be still FR:
มิ[v.] (mi) EN: be indifferent ; be still FR:
เงียบ[v.] (ngīep) EN: be at a standstill ; be in the doldrums ; be silent ; be quiet ; be still ; keep quiet FR:
เงียบงัน[v.] (ngīep-ngan) EN: be silent ; be quiet ; be still ; be speechless FR:
นิ่ง[v.] (ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
นิ่ง ๆ = นิ่งๆ[v.] (ning-ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
นิ่งเสีย[v. exp.] (ning sīa) EN: be still ; keep quiet FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be still
Back to top