ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be steady

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be steady*, -be steady-

be steady ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจเย็น (v.) be steady and calm See also: keep cool, be composed, be patient Ops. ใจร้อน, รีบร้อน

be steady ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下げ渋る[さげしぶる, sageshiburu] (v5r) to hold up; to be steady

be steady ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be steady
Back to top